top of page

Meals & nutrition

Public·4 members

Azərbaycan dili - 5 ci sinif üçün e-dərsliklər və testlər


Azərbaycan dili 5 ci sinif pdf: Niyə və necə oxumaq lazımdır?
Azərbaycan dili 5 ci sinif üçün hazırlanmış bir çox elektron dərsliklər, kitablar və digər mənbələr internetdə pdf formatında mövcuddur. Bu formatda oxumaq üçün neler lazımdır, haradan yükləmeli vaxt necedir, oxumağın faydaları nelerdir? Bu suallara cavab vermeye çalışacağıq bu maddede.
azərbaycan dili 5 ci sinif pdfAzërbaycan dili 5 ci sinif üçün nedi?
Azërbaycan dili 5 ci sinif üçün hazırlanmış bir çox elektron derslikler, kitablar ve diger menbeler internetde pdf formatinda mövcuddur. Bu formatda oxumaq üçün neler lazimdir, haradan yükleme ve nece oxumaq lazimdir, oxumağın faydaları nelerdir? Bu suallara cavab vermeye çalışacağıq bu maddede.


Azërbaycan dili fenninin meqsedi ve mezmunu
Azërbaycan dili fenninin meqsedi, şagirdlerin ana dilini düzgün ve zengin şekilde öyrenmeleri, dilin tarixi, qrammatikasi, leksikasi ve edebi xususiyetleri ile tanış olmaları, dilin ifade vasitesi ve estetik deyeri kimi funksiyalarını anlamaları ve istifade etmeleridir. Fennin mezmunu ise, ana dilin sesli ve sessiz herfleri, heceleri, sözleri, cümleri ve metnleri ile bağlı bilikleri ve bacarıqları ehtiva edir. Fennin müfredatında aşağıdaki bölmeler yer alır:


 • Şeirlere qulaq asmaq • Metnleri oxumaq ve anlamaq • Metnleri yazmaq ve düzeltmek • Dilin qrammatik quruluşu ve qaydaları • Dilin leksikası ve zenginleşdirilmesi • Dilin edebi ve kültürel xüsusiyyetleri • Dilin istifadesi ve üslubuAzərbaycan dili fənninin tədris metodları və texnologiyaları
Azərbaycan dili fənninin tədris metodları və texnologiyaları, şagirdlərin dil öyrənmə prosesində aktiv və yaradıcı olmalarını, dil biliklərini və bacarıqlarını praktik və mənalı şəkildə tətbiq etmələrini, dilin estetik və kültürel dəyərlərini bilmələrini və sevmələrini təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu metodlar və texnologiyalar arasında aşağıdakılar sayıla bilir:


 • Tamamilik, sistemlik və spiralilik prinsipləri əsasında tədris planlaşdırılması • Şagirdlərin fikir, duyğu və təcrübələrindən istifadə edilməsi • Şagirdlərin dil öyrənmə motivasiyasının yüksəldilməsi • Şagirdlərin farklı oxuma, yazma, dinləmə və danışmaq strategiyalarını öyrənməsi • Şagirdlərin dil öyrənmə mühitində müxtelif rollar üstlənməsi • Şagirdlərin bir-biri ilə ictimai və işbirlikçi şəkildə münasibat qurmağı öyrәnmәsi • Şagirdlәrin dil öyrәnmә prosesindә özünüqiymәtlәndirmә vә özünüinqilablandırma bacarığını inkişaf etdirmәsi • Tamamilik, sistemlik vә spiralilik prinsiplәri әsasında tәdris planlaşdırılması • Elektron derslikler, kitablar, prezentasiyalar, audio vә video materiallar kimi elektron texnologiyalardan istifadә edilmәsiAzərbaycan dili fənninin qiymətləndirmə və monitorinq prinsipləri
Azərbaycan dili fənninin qiymətləndirmə və monitorinq prinsipləri, şagirdlərin dil biliklərini və bacarıqlarını ölçmək, onların dil öyrənmə prosesindəki güclü və zəif cəhətlərini müəyyənləşdirmək, onlara geri bildiriş vermək, onların dil öyrənmə mühitindəki aktivliyini və uğurlarını dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu prinsiplәr әsasında aşağıdakı qiymәtlәndirmә vә monitorinq növlәri tәtbiq edilir:


 • Öyrәnmәyә yönәlmiş qiymәtlәndirmә: Bu növ qiymәtlәndirmә, şagirdlәrin öyrәnmә prosesindә iştirak etmәlәrini, öz bilik vә bacarıqlarını yoxlamaq vә inkişaf etdirmәk üçün tәdris zamanı edilir. Bu növ qiymәtlәndirmәdә testlәr, yazılı işlәr, tәqdimatlar, müzakirәlәr kimi müxtelif alәtlәrdәn istifadә edilir. • Öyrәnmisinin nәticƏsinƏ yönƏlmiş qiymƏtlƏndirmƏ: Bu növ qiymƏtlƏndirmƏ, şagirdlƏrin öyrƏnmisinin sonunda ƏldƏ etdiklƏri bilik vƏ bacarıqları ölçmƏk üçün tƏdris dövrünün sonunda edilir. Bu növ qiymƏtlƏndirmƏdƏ yazılı vƏ şifahi imtahanlar, layihƏlƏr, portfellƏr kimi müxtelif alƏtlƏrdƏn istifadƏ edilir. • Öyrҽnmҽ prosesinin monitorinqi: Bu növ monitorinq, şagirdlҽrin öyrҽnmҽ prosesindҽki aktivliyini, motivasiyasini, mҽnfi vҽ müsbҽt davranışlarını izlҽmҽk üçün tҽdris zamanı edilir. Bu növ monitorinqdҽ müşahidҽ, müsahibҽ, anket, jurnal kimi müxtelif alҽtlҽrdҽn istifadҽ edilir.Azərbaycan dili 5 ci sinif pdf formatında neredə tapmaq olar?
Azərbaycan dili 5 ci sinif üçün hazırlanmış elektron dərsliklər, kitablar və digər mənbələr internetdə bir çox saytlarda pdf formatında mövcuddur. Bu saytlardan bəziləri aşağıda göstərilmişdir:


E-dərslik portalı
E-dərslik portalı, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin rəsmi saytıdır. Bu saytda bütün siniflər üçün bütün fənnlərin elektron dərslikləri, kitabları, testləri və digər materialları pdf formatında pulsuz yükləmək olar. Azərbaycan dili 5 ci sinif üçün hazırlanmış elektron dərslikləri bu linkdən yüklәmәk olar:


Scribd saytı
Scribd saytı, dünyanın Ən böyük elektron kitabxanasıdır. Bu saytda milyonlarla kitab, jurnal, makalә, prezentasiya vә digәr sәnәdlәr pdf formatında mövcuddur. Bu saytda Azәrbaycan dili 5 ci sinif üçün hazırlanmış bir çox kitab vә material tapmaq olar. Mәsәlәn, bu linkdәn Azәrbaycan dili 5 ci sinif üçün hazırlanmış bir test kitabını yüklәmәk olar:


Digәr internet mәnbәlәri
Azərbaycan dili 5 ci sinif pdf formatında oxumaq üçün nələr lazımdır?
Azərbaycan dili 5 ci sinif pdf formatında oxumaq üçün aşağıdakı şərtləri yerinə yetirmək lazımdır:


PDF oxuyucu proqramı
PDF oxuyucu proqramı, pdf formatında olan sənədləri açmaq, oxumaq, düzəltmək və çap etmək üçün istifadə edilir. Bu proqramlar kompüter, telefon, planşet və digər cihazlarda yüklü olmalıdır. PDF oxuyucu proqramları arasında Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader, Nitro PDF Reader və digərləri sayıla bilir. Bu proqramları internetdən pulsuz yüklәmәk olar.


azərbaycan dili 5 ci sinif testləri pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif dərslik yüklə


azərbaycan dili 5 ci sinif kitabı onlayn oxu


azərbaycan dili 5 ci sinif mətnləri pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif təlimatı pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif qrammatika pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif müəllimlər üçün metodik vəsait pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif orta məktəb pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif e-derslik pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif sözün başlanğıc forması pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif leksik və qrammatik şəkilçilər pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif fırtınada yatan adam pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif illik planlaşdırma nümunəsi pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif dinlədiyi məlumatlarda əsas fakt və hadisələri müəyyənləşdirir pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif dediyi fikri fakt və nümunələrlə əsaslandırır pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif oxuduğu mündəricatda başlıq, mühüm fikir, tamaşaçıya verilmiş mesajı mütləqdirir pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif yazdığı mündəricatda başlıq, giriş, mühüm fikir, sonuç hissini aydın ifadə edir pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif yazılı vurduğu sözlü ifadeleri düzgün yazır, yazılı ifadeleri düzgün oxuyur pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif sözün türkçülüyü, qarışıqlığı, zenginliyi haqqında biliklere malikdir pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif sözün türkçülüyü, qarışıqlığı, zenginliyi haqqında nümunelere istinad edir pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif sözün türkçülüyü, qarışıqlığı, zenginliyi haqqında fikirlirini ifad edir pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif sözün türkçülüyü, qarışıqlığı, zenginliyi haqqında mündazim yazılı işlere imza atır pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif sözün türkçülüyü, qarışıqlığı, zenginliyi haqqında müxtelif janrlarda yazılı işlere imza atır pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif sözün türkçülüyü, qarışıqlığı, zenginliyi haqqında müxtelif janrlarda oxuduğu mündazim yazılı işlere riyaziyyat edir pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif sözün türkçülüyü, qarışıqlığı, zenginliyi haqqında müxtelif janrlarda dinladiği mündazim yazılı işlere riyaziyyat edir pdf


azərbaycan dili 5 ci sinif sözün türkçülüyü, qarışıqlığı, zenginliyi ha


İnternet bağlantısı
İnternet bağlantısı, pdf formatında olan sәnәdlәri internetdәn yüklәmәk vә ya onlayn oxumaq üçün lazımdır. İnternet bağlantısı olan cihazlarla, istәnilәn yer vә zamanda Azәrbaycan dili 5 ci sinif pdf formatında oxumaq mümkündür. İnternet bağlantısının sürәtli vә stabil olması oxuma prosesinin keyfiyyәtini artıracaqdır.


Oxumaq isteyi vә motivasiyası
Oxumaq isteyi vә motivasiyası, pdf formatında olan sәnәdlәri oxumağın Ən vacib şartlarından biridir. Oxumaq isteyi vә motivasiyası olmayan şagirdlәr, pdf formatında olan sәnәdlәri oxumaya mҽyilli olmayacaqlar. Oxumaq isteyi vә motivasiyasını artırmaq üçün aşağıdakı tövsiyelәrdәn istifadә etmәk olar:


 • Oxumağın faydalarını vә Əhҽmiyyetini bilmәk • Oxumağa maraqlı vә uyğun maddeler seçmәk • Oxumağa müvafiq vaxt ayırmaq • Oxumağa rahat vә sakin bir mühit yaratmaq • Oxumağa müxtelif formalar (sәsli, sessiz, qruplu) tətbiq etmək • Oxumağın nәticƏlƏrini özünüqiymƏtlƏndirmƏk vƏ özünüinqilablandırmaqAzərbaycan dili 5 ci sinif pdf formatında oxumağın faydaları nələrdir?
Azərbaycan dili 5 ci sinif pdf formatında oxumağın bir çox faydaları vardır. Bu faydalardan bəziləri aşağıda göstərilmişdir:


Oxuma sürətini və anlama bacarığını artırmaq
Pdf formatında olan sənədləri oxumaq, oxuma sürətini və anlama bacarığını artırmağa kömək edir. Çünki pdf formatında olan sənədlər, mətnin formatını, şriftini, rəngini və digər xüsusiyyətlərini saxlayır. Bu da oxucunun mətni rahat və aydın şəkildə oxumasına imkan verir. Oxucu pdf formatında olan sənədləri zoom etmәk, çevirmәk, kopyalamaq, yapışdırmaq kimi Əmrlәrdәn istifadә edә bilir. Bu da oxucunun mәtni daha sürәtli vә anlaşılır şәkildә oxumasına kömәk edir.


Elektron kitabxana kimi istifadә etmәk
Pdf formatında olan sәnәdlәri oxumaq, elektron kitabxana kimi istifadә etmәyә imkan verir. Çünki pdf


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page